FAQs Complain Problems

समाचार

प्राय सोधिने प्रश्नहरु ।

घर नक्शा पास गर्न पेश गर्नुपर्ने कग्जथारू निम्न छन् :

 • नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रतिलिपी
 • जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी
 • जग्गाको कित्ता नं. देखिएको नापी शाखाबाट प्रमाणित गरेको हालसालैको नापी नक्सा |
 • कित्ता काट भएको भए सोको प्रमाणित फाईल नक्सा
 • कार्यालयको स्वीकृत फर्मेट तयार भएको कम्प्युटरकृत गरिएको घरको डिजाइन नक्सा -३ प्रति 
 • तला थपको लागि भए पहिले नक्सा पास भएको घरको डिजाइन नक्सा र घर्नाक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • नक्सा पास फारम राजस्व प्रशासन (कोठा न. २८) बाट खरिद गर्नुपर्ने
 • गत वर्षसम्म न.पा. लाई सम्पूर्ण कर बुझाएको प्रमाण,
 • फोटो ४ प्रति
 • व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपी (व्यवसायको हकमा)

 

धरौटी फिर्ता सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कग्जथारू निम्न छन् :

 • व्यहोरा सहितको निवेदन
 • योजना तथा अनुगमन शाखाप्रमुखको सिफारिस
 • कार्यालय प्रमुखको तोक आदेश
 • निवेदन दर्ता धरौटी फिर्ताको निर्णय

 

जन्म दर्ता प्रमाणपत्र सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कग्जथारू निम्न छन् :

 • जन्मको अनुसूची-२ (नियम ५ संग सम्बन्धित) बमोजिमको सूचना फारम (भरेको हुनुपर्ने)
 • आमा/बाबुको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रतिलिपि
 • सुचकको नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • कर्मचारीको छोरा छोरीको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस
 • आमा बाबु बसाई सराई भै आएको भए सोको प्रतिलिपि
 • अस्पतालमा जन्मिएको भए सोको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • वादको किटानी सिफारिस
 • दस्तुर न.पा.को नियमानुसार
 • माथि उल्लेखित प्रक्रिया पुरा भएपछी अनुसूची १२ अनुसारको प्रमाण-पत्र उल्लेख गराइनेछ |

 

नेपाली नागरिकता प्रमंपत्रको सिफारिस प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कजथारू निम्न छन् |

 • प्रति नागरिकताको फारम कालो मसिले भरि दुवै काँ देखिने फोटो टाँस गरेको फारम भरि
 • सनाखत गर्न जाने व्यक्तिको नागरिता (तीनपुस्ते नाता खोलिएको)
 • जन्म दर्ता
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण-पत्र विवाह दर्ता, बसाईसराई  दर्ता
 • अस्थायी निस्सा